درباره ما اساسنامه

اساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين

بخش اول- كليات

ماده 1- اتاق بازرگاني و صنایع ايران و چین كه در اين اساسنامه اتاق مشترك ناميده مي­شود باستناد بندهاي "د" و "ن" مادة 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/12/15 با اصلا