کاهش 22 درصدی ارزش تجارت چمدانی

مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر حاکی از کاهش 22.85 درصدی ارزش تجارت چمدانی طی ده ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 است.
طی ده ماه گذشته ارزش تجارت چمدانی 22.85 کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی ده ماهه سال 93 حدود 51.822 هزار یورو(معادل 67.664 هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط 221 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال شده است که این رقم تنها در حدود 0.22 درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می دهد.
این در حالی است که طی ده ماهه سال 1392 صادرات به طریق تجارت چمدانی حدود 65.645 هزار یورو(معادل 87.704 هزار دلار) بوده است که معادل 0.34 درصداز ارزش کل صادرات کشور طی ده ماهه سال 1392 را شامل شده است.
مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر حاکی از کاهش 22.85 درصدی ارزش تجارت چمدانی طی ده ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 است.
طی ده ماهه سال 1393 گمرک آستارا با اختصاص 20.383 هزار دلار یا 30.12 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار با اختصاص 10.270 هزار دلار یا 15.18 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک باجگیران با اختصاص 9.721 هزار دلار یا 14.37 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.