بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان داد رشد 23.8 درصدی نقدینگی نیمه نخست امسال نسبت به پارسال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه به 13899 هزار و 500 میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریور ماه پارسال 23.8 درصد و نسبت به آغاز امسال 10.9 درصد رشد کرد.
بررسی تازه ترین جدول گزیده های آماری بانک مرکزی نشان می دهد پول با 1682.4 هزار میلیارد ریال و شبه پول با 12217.1 هزار میلیارد ریال در ایجاد این نقدینگی نقش داشت.
حجم پول از شهریور ماه پارسال تاکنون 13.7 درصد و از ابتدای امسال 3.2 درصد رشد کرد اما شبه پول که همان سپرده های اشخاص نزد بانک هاست، در یکسال منتهی به شهریور امسال 25.3 درصد و در نیمه نخست امسال 12 درصد رشد کرد.
همچنین ضرب آهنگ تغییر سرمایه گذاری کوتاه مدت به بلندمدت در بانک ها در این آمار قابل مشاهده است؛ سرمایه گذاری کوتاه مدت در شهریورماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال 8.9 درصد کاهش یافت.
سرمایه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی 35.4 درصد رشد کرد که بیانگر اثر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به رعایت نرخ سود 15 درصدی سپرده های یکساله و نرخ سود 10 درصدی برای حساب های کوتاه مدت است که سبب شد در شهریور ماه گذشته بانک ها حساب های سپرده گذاران خود را به سپرده های بلندمدت تبدیل کنند.
** آخرین وضعت بدهی دولت به نظام بانکی
بدهی موسسه ها و شرکت های دولتی به نظام بانکی در پایان شهریور ماه امسال به 2373.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریور پارسال 16.3 درصد و از ابتدای امسال هشت درصد رشد کرد.
سهم دولت از این بدهی 2089.1 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 284.6 هزار میلیارد ریال است؛ همچنین در حالی که بدهی دولت به شبکه بانکی از شهریور پارسال تا پایان شهریور امسال 21.3 درصد و از ابتدای امسال 12.4 درصد رشد کرد.
بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در یکسال منتهی به شهریور امسال 10.9 درصد و از ابتدای امسال 16.2 درصد کاهش یافت که نشان دهنده تاثیر استفاده از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بخشی از بدهی های دولت به نظام بانکی در سال گذشته است که بر اساس قانون بودجه سال 95 اجرایی شد.
همچنین نگاهی به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نشان می دهد این رقم در پایان شهریور ماه به 613.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریور ماه پارسال 3.5 درصد کاهش یافت اما نسبت به پایان اسفند 95 از رشد 6.5 درصدی برخوردار شد.
از این میزان بدهی، سهم دولت 370 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسه های دولتی 243.7 هزار میلیارد ریال بود.
اگر چه میزان بدهی دولت در یکسال منتهی به پایان شهریور ماه 4.3 درصد و از ابتدای امسال 35.1 درصد رشد کرد اما بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در یکسال منتهی به شهریور امسال 13.4 درصد و از ابتدای امسال 19.4 درصد کاهش ثبت شد.
همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به رقم 1097.1 هزار میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به شهریور امسال 16.4درصد و از ابتدای امسال 10.1 درصد رشد کرد.
** دارایی های بانک مرکزی
در پایان شهریور ماه امسال میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به 3542.6 هزار میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به پایان شهریور ماه امسال چهار درصد و از ابتدای امسال 4.4 درصد رشد کرد.
همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز 74.3 هزار میلیارد ریال اعلام شد که از شهریور پارسال تا شهریور 96 برابر 43.4 درصد و از ابتدای امسال 48.2 درصد رشد را به ثبت رساند.

ایرنا