بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصاد چین در سال جاری را ارتقا داد

بانک جهانی روز 19 دسامبر(28 آذر) با انتشار "گزارش اقتصاد چین" سرعت رشد اقتصاد چین در سال جاری را 6.8 درصد پیش بینی کرد که 0.1 درصد نسبت به پیش بینی خود در ماه اکتبر آن را افزایش داده است.
در این بیانیه آمده است با توجه به احیای تجارت جهان، صادرات تاثیر مثبت برای رشد اقتصاد چین در سه ماهه نخست، دوم و سوم برجای گذاشته است. اطمینان موسسات نیز ارتقا یافته، فرصت های اشتغال به طور پی در پی افزایش یافته و ارزش "رن می بی" نیز فزونی گرفته است.
این اولین پیش بینی خوش بینانه بانک جهانی نسبت به رشد اقتصاد چین نیست؛، این بانک در گزارش شش ماهه اقتصاد آسیای شرقی و مناطق اقیانوس آرام، پیش بینی خود درباره رشد اقتصاد چین در سال جاری را از 6.5 درصد در ماه آوریل به 6.7 درصد ارتقا داد.