رشد 9/7 درصدی تجارت خارجی چین در سال 2018


به گفته لی کوئی وِن سخنگوی اداره کل امور گمرکات چین و همچنین مدیرکل دپارتمان آمار و تحلیل این اداره حجم تجارت خارجی در سال 2018 با رشد 9/7 درصدی به 30/51 تریلیارد یوان رسید که رکورد جدیدی برای صادرات و واردات کشور می باشد.

به گفته لی پیش بینی می شود چین جایگاه اول خود در جهان را به لحاظ تجارت کالا حفظ نماید.

به گفته لی سال گذشته به دلیل اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها و اقداماتی که موجب رشد تدریجی تجارت خارجی در خلال تغییرات اساسی در فضای کسب و کار خارجی شد و صادارت با رشد 7/1 درصدی نسبت به سال گذشته به 16/42 تریلیارد یوان و واردات با رشد 12/9 درصدی به 14/09 تریلیارد یوان رسید .

مازاد تجاری سال 2018 با کاهش 18/3 درصدی به 2/33 تریلیارد یوان رسید .

حجم تجارت عمومی چین با رشد 12/5 درصدی به 17/64 تریلیارد یوان رسید که سهم آن از مجموع حجم تجاری 57/8 درصد بود و این رقم نسبت به بازه مشابه سال قبل 1/4 درصد افزایش یافت.

تجارت (صادرات و واردات) چین با کشورهای اتحادیه اروپا ، آمریکا و آسه آن در سال 2018 به ترتیب 7/9 ، 5/7 و 11/2 درصد افزایش یافت که 41/2 درصد از مجموع واردات و صادارت چین را تشکیل داد.

پتانسیل همکاری های تجاری چین و کشورهای دخیل در ابتکار یک کمربند – یک راه رو به افزایش است و محرک جدیدی در بهبود توسعه تجارت خارجی چین می باشد . در میان کشورهای دخیل در ابتکار یک کمربند – یک راه مجموع حجم تجاری چین با روسیه ، عربستان سعودی و یونان به ترتیب 24 درصد ،23/2 درصد و 33 درصد افزایش یافت .

حجم تجاری شرکت های خصوصی چین با رشد 12/9 درصدی به 12/1 تریلیارد یوان رسید که 39/7 درصد از حجم تجارت کل چین را تشکیل می  دهد و این رقم نسبت به بازه مشابه سال گذشته 1/1 افزایش یافت.

حجم صادرات بخش خصوصی با افزایش10/4درصدی به 7/87 تریلیارد یوان رسید و 48 درصد از حجم صادرات کشور است و نسبت به بازه مشابه سال گذشته 1/4 درصد افزایش داشت.

بخش خصوصی در سال 2018 بیش از نیمی از رشد صادرات و واردات کشور را تشکیل داد و به بخش مهمی در توسعه تجارت خارجی چین تبدیل شد.

چین ضمن تضمین رشد با ثبات در سال 2019 و با اجرای تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس فعالیت های اقتصادی حزب مرکزی به بهبود کیفیت تجارت خارجی پرداخت .

منبع : چاینادیلی