شروع روند نزولی رشد اقتصاد جهان

 

به گفته مرکز توسعه پژوهش شورای دولتی چین پیش بینی می شود اقتصاد جهان در بازه سال های 2020 الی 2035 حدود 2/6 درصد رشد کند و با سرعت کمی رشد کند .

با توجه به تغییرات عوامل مهم از جمله فناوری ، شهری سازی ، جمعیت و محیط زیست پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهان در بازه ای بلند مدت با سرعت آهسته تری رشد کند .

همچنین پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش بیشتری باشد و به 1/7 درصد - کمتر از میانگین نرخ رشد 50 سال اخیر- برسد ؛ این درحالی است که میانگین نرخ رشد سالانه کشورهای درحال توسعه 4/9 درصد پیش بینی می شود.

برخی از کشورهای درحال توسعه طی 15 سال آینده به فرآیند شهری سازی ادامه خواهند داد . دور جدید انقلاب فناوری و شهری سازی از پتانسیل رشد اقتصادی در برخی از کشورهای درحال توسعه برخوردارند.

پیش بینی می شود میزان شهری سازی جهانی تا سال 2035 به 61/7 درصد برسد و به یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی آینده تبدیل شود.

همچنین کاهش رشد جمعیت و افزایش جمعیت کهنسال از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند.

پیش بینی می شود جمعیت جهان از 7/35 میلیارد نفر در سال 2015 به 8/89 میلیارد نفر در سال 2035 و 9/77 میلیارد نفر در سال 2050 برسد .همچنین انتظار می رود نسبت جمعیت کهنسال از 8/3 درصد در سال 2015 به 13 درصد در سال 2035 و 15/8 درصد در سال 2050 افزایش یابد .

پیش بینی می شود اقتصاد جهان طی 15 سال آینده به سوی چند قطبی بودن سوق یابد . تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه تا سال 2035 از تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته پیشی خواهد گرفت و حدود 60 درصد از اقتصاد جهان و سرمایه گذاری را به خود اختصاص خواهد داد .

قطب رشد اقتصاد جهان از اروپا و آمریکا به سمت آسیا و سایر کشورها و مناطق درحال توسعه تغییر خواهد کرد .

منبع : چاینادیلی