شورای توسعه تجارت بین المللی چین درصدد کمک به شرکت های کوچک و متوسط چینی خارج از کشور

شورای توسعه تجارت بین الملل چین (CCPIT) در نشست مطبوعاتی پکن مورخ 30 ژانویه از تصمیم خود در خصوص حمایت و ارائه خدمات بیشتر به شرکت های کوچک و متوسط چینی و توسعه آن ها در سطح جهان خبر داد .

یو های یان یکی از مقامات دپارتمان توسعه پژوهش شورای توسعه تجارت بین الملل چین و لینگ فنگجیه یکی از مقامات مرکز آموزش شورای توسعه تجارت بین الملل چین در اولین کنفرانس مطبوعاتی این شورا در سال 2019 تعهدات خود را یادآور شدند .

به گفته یو ارائه خدمات بیشتر به این شرکت ها به منظور حفظ ثبات وضعیت اشتغال ، تجارت خارجی و سرمایه خارجی و همچنین تقویت رقابت پذیری بلند مدت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است .

به گفته وی کمک به شرکت های کوچک و متوسط در راستای توسعه در سطح جهان وظیفه مهم شورای توسعه تجارت بین الملل چین است .

شورای توسعه تجارت بین الملل چین در سال گذشته نیز به این شرکت ها کمک های بسیاری کرد . پیشرفت های متعددی در زمینه ایجاد و راه اندازی پلتفرم های تجاری و سرمایه گذاری ، ارائه خدمات قانونی و حقوقی بازرگانی و برگزاری جلسات آموزشی و انتشار اطلاعات تجاری حاصل شد .

شورای توسعه تجارت بین الملل چین در سال 2019 از طریق ارائه خدمات مشاوره سیاسی و اصولی ، بررسی بازاری ، انتشار اطلاعات سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های بین المللی به توسعه این شرکت ها در سطح جهان کمک خواهد نمود.

منبع : شورای توسعه تجارت بین الملل چین