همکاری شورای توسعه تجارت بین الملل چین (CCPIT) و سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای حفاظت از سیستم تجارت چندجانبه

 

شورای توسعه تجارت بین الملل چین و سازمان تجارت جهانی با توجه به افزایش محافظه کاری تجاری و یکجانبه گرایی در اقتصاد جهان و تشدید تنش های تجاری در جهان در خصوص حفاظت از سیستم تجارت چندجانبه به توافق رسیدند .

چن جو (Chen Zhou) نائب رئیس شورای توسعه تجارت بین الملل چین و یی شیائوجون (Yi Xiaozhun) معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی در ژنو مورخ 29 ژانویه دیدار کردند و توافقاتی در این زمینه حاصل شد .

به گفته چن جو امروزه جهان با دور جدید توسعه ، تحول و سازگاری با تغییرات سریع سیستم مدیریت جهان و نظم بین الملل روبرو است .چندجانبه گرایی و تجارت آزاد چالش هایی هستند که در خطر هستند. بی ثباتی و آشفتگی ها رو به افزایش هستند. چین با کمک سازمان تجارت و بر اساس قوانین و مقررات  متعهد به حفاظت از سیستم تجارت چندجانبه می باشد . چین نیز خواهان ایجاد سیستم عادلانه ، عاقلانه و شفاف تجاری در جهان است .

به گفته یی شیائوجون سازمان تجارت جهانی نیز خواهان تقویت همکاری با شورای توسعه تجارت بین الملل چین در راستای ارتقا گفتگوها و تبادلات بین سازمان تجارت جهانی و جوامع تجاری چین می باشد تا به صورت مشترک به بررسی چالش های موجود در سیستم تجارت بین چندجانبه کنونی بپردازند.

منبع : شورای توسعه تجارت بین الملل چین