پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 98 اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 98 اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین