جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آئين نامه تشكيل مجامع و انتخابات اتاق بازرگانی و صنايع ايران و چين

مقدمه – تعاريف:

اتاق ايران :منظور از اتاق ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

اتاق: منظور از اتاق، اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين است.

عضويت اتاق ايران: منظور عضويت در هر يك از اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور است.

مجامع عمومي عادي ، عادي بطور فوق العاده و فوق العاده اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين به ترتيب زير تشكيل مي گردد :

ماده ۱ـ هيئت مديره ترتيبات لازم جهت آگهي دعوت مجامع عمومي را در فاصله بين ۴۵-۱۵ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع مورد نظر در روزنامه كثير الانتشار تعيين شده انجام مي دهد. در آگهي مربوطه بايستي :

  • تاريخ و ساعت تشكيل جلسه
  • محل تشكيل جلسه
  • دستور جلسه (موضوعاتي كه بايستي در جلسه مطرح گردد)

قيد گردد .

– تبصره : اگر دعوت براي بار دوم و بعلت عدم حصول حد نصاب در دعوت اول باشد بايستي مراتب در آگهي دعوت قيد شده باشد .

ماده ۲ـ دبير خانه اتاق مي بايست علاوه بر آگهي بشرح ماده يك نسبت به ارسال دعوت نامه از طريق فاكس. ايميل. نامه و هر طريق ديگري كه امكان اطلاع رساني باشد اقدام نمايد .

ماده ۳ ـ دبير خانه بايستي صورت اسامي اعضاء حاضر در جلسه اعم از اصيل و وكيل را در آغاز ساعت رسمي شروع جلسه در اختيار رئيس جلسه قرار دهد .

– تبصره : دبيرخانه بايد نسبت به دعوت از نماينده اتاق ايران جهت شركت در جلسه اقدام نمايد.

ماده ۴ ـ هر يك از اعضاء مي تواند به يكي ديگر از اعضاء اتاق جهت شركت در جلسه كتباً وكالت تفويض نمايد .

قبول و يا رد وكالت نامه ها بعهده رئيس جلسه است و به هر صورت هر يك از اعضاء فقط مي تواند وكالت يك نفر ديگر از اعضاء را عهده دار باشد .

ماده ۵ ـ هيئت رئيسه مجمع عبارتند از : يك نفر رئيس ، دو نفر ناظر و يك نفر منشي

ماده ۶ ـ رياست جلسه مجمع مي تواند بعهده رئيس هيئت رئيسه اتاق و يا يكي از اعضاء حاضر در جلسه مجمع به انتخاب حاضرين در جلسه، دو نفر ناظر از بين اعضاء حاضر در جلسه با انتخاب حاضرين در جلسه مجمع، و يك نفر منشي از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء با انتخاب حاضرين در جلسه مجمع انتخاب خواهد شد .

ماده ۷ ـ در صورتيكه حاضرين در جلسه مجمع نوبت اول اعم از اصيل و وكيل به حد نصاب (بيش از ۵۰ درصد كساني كه حق حضور در جلسه مجمع را دارند). برسد رسميت جلسه توسط رئيس جلسه اعلام خواهد شد، در غير اين صورت جلسه تعطيل و براي نوبت دوم، مطابق ماده ۲-۱۵و ۳-۱۵ اساسنامه مجدداً آگهي خواهد شد .

ماده ۸ ـ در صورت طولاني شدن مدت جلسه با صلاحديد رئيس جلسه، امكان تعطيلي جلسه بعنوان تنفس براي مدتي كه بيش از پنج روز كاري نباشد وجود داشته ليكن در جلسه بعد از تنفس همان اشخاصيكه حق حضور در جلسه هنگام اعلام تنفس را داشتند مي توانند در جلسه بعد از تنفس شركت نمايند .

ماده ۹ ـ صورتجلسه تصميمات اتخاذ شده در جلسه مجمع توسط منشي جلسه تنظيم و به امضاء رئيس و دو نفر ناظر رسيده و جهت ثبت تصميمات به اتاق ايران ارسال خواهد شد .

ماده ۱۰ـ تصميمات مجامع عادي و عادي بطور فوق العاده با رآي اكثريت حاضر در جلسه ( نصف بعلاوه يك نفر ) و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با رآي دو ثلث حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۱ ـ انتخابات هيئت رئيسه اتاق هر سه سال يك بار توسط مجمع عمومي عادي و يا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بعمل مي آيد . شرايط انتخاب شوندگان ، انتخاب كنندگان و شرايط عمومي انتخابات بشرح مواد آتي است .

ماده ۱۲ ـ شرايط عمومي انتخابات ، دبير خانه بايستي بين ۱۵ تا ۴۵ روز قبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي كه انتخابات در دستور آن قرار دارد موضوع انتخابات را به كليه اعضاء اعلام و ضمن اعلام شرايط انتخاب شوندگان بشرح ماده ۱۴ اين آئين نامه تقاضا نمايد كه در صورتيكه نامزد عضويت در هيئت رئيسه باشند مشخصات فردي ، وضعيت شغلي ، سابقه شغلي خود را همراه با يك قطعه عكس حداكثر يك ماه قبل از تاريخ انتخابات به دبير خانه اتاق ارسال نمايند .

ماده ۱۳ ـ كميته عضويت اتاق ايران و چين همراه با نماينده اتاق ايران با بررسي تقاضا ها و تطبيق آنها با شرايط انتخاب شوندگان ، مراتب قبولي و يا عدم قبولي نامزدها را بايستي حداكثر ۱۵ روز قبل از تاريخ جلسه مجمع مورد نظر به آنها اعلام نمايد .

ماده ۱۴ ـ شرايط انتخاب شوندگان :

ـ در تاريخ برگزاري مجمع، حداقل دو سال از عضويت پيوسته آنها در اتاق گذشته باشد .

ـ اصالتاً در جلسه حضور داشته باشند .

ـ دارا بودن كارت عضويت معتبر اتاق .

ـ دارا بودن كارت عضويت معتبر اتاق ايران

ماده ۱۵ ـ شرايط انتخاب كنندگان :

ـ حداقل سه ماه قبل از پايان سال مالي تشكيل مجمع، به عضويت اتاق پذيرفته شده باشند.

ـ دارا بودن كارت عضويت معتبر اتاق

ـ دارا بودن كارت عضويت معتبر اتاق ايران

ماده ۱۶ ـ كارت رآي : دبير خانه مؤظف است براي كليه اعضاء كارت رآي صادر و قبل از ورود به جلسه كارت رآي اعضاء اعم از اصل و وكيل را ( پس از قبول وكالت ) به آنها تحويل نمايد .

-تبصره : فقط كساني حق رآي دادن در انتخابات را دارند كه كارت رآي دريافت داشته باشند.

ماده ۱۷ ـ شكل كارت رآي و نحوه تعيين نامزدها بعهده كميته موضوع ماده ۱۳ است ليكن اگر انتخابات در جلسه نوبت دوم مجمع باشد بايستي روي برگه هاي رآي نوبت دوم قيد گردد .

ماده ۱۸ ـ بلافاصله پس از خاتمه رآي گيري و حصول اطمينان از صحت تعداد آراء ، شمارش آراء ، شروع و نتيجه آن اعلام مي گردد و سپس صورتجلسه حاكي از تعداد حاضرين ، تعداد آراء مآخوذه و تعداد آراء هر يك از نامزدها و حائزين اكثريت، تنظيم و به امضاء رئيس ، نظار و منشي، نماينده ناظر اتاق ايران ، رسيده و همراه با برگه هاي رآي تحويل نماينده اتاق ايران مي گردد و يك نسخه از صورتجلسه به دبير خانه اتاق ايران و چين تحويل خواهد شد .

ماده ۱۹ ـ پس از خاتمه انتخابات هيئت رئيسه منتخب در اولين جلسه كه نبايستي بيش از يك هفته پس از تاريخ انتخابات باشد نسبت به تشكيل جلسه و انتخاب يك نفر رئيس ، دو نفر نائب رئيس ، يك نفر خزانه دار، يك نفر منشي از بين خود اقدام و صورتجلسه مربوطه را به اتاق ايران جهت طي مراحل ثبت قانوني تسليم نمايد .

ماده ۲۰ ـ هر نوع تغيير در كارت عضويت اتاق ايران اعم از ابطال ، تغيير مدير عامل ، تغيير كسي كه نام او در كارت عضويت اتاق ايران درج گرديده منجر به حذف شخص مذكور از عضويت در هيئت رئيسه مي گردد .

ليكن عضويت در اتاق ايران و چين مادام كه مطابق ضوابط عضويت باشد بلا مانع است .
ماده۲۱- ماداميكه هيات رئيسه جديد انتخاب نشده است هيات رئيسه قبلي به وظايف خود ادامه داده و مسئوليتهاي مربوطه را دارا خواهند بود.

اين آئين نامه شامل ۲۱ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۸۴.۰۶.۰۹ توسط هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين تصويب و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.