جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کمیسیونها و کمیته های تخصصی

در اجراي بند 8 از ماده 20 اساسنامه اتاق مشترک ايران و چين ، سه کميسيون تخصصي و شش كميته كاري به شرح زير در اين اتاق ايجاد شده است:

  • کميسيون سرمايه گذاري
  • کميسيون صنعت و معدن
  • کميسيون حمل و نقل و بازرگانی
  • کميته مقررات و داوری
  • کميته تبليغات و انتشارات و بازار يابی و نمايشگاه ها
  • كميته ويزا
  • كميته عضويت
  • كميته هنگ كنگ
  • كميته تايوان

معمولا روساي كميته ها و کميسيون هاي تخصصي از اعضاي هيات مديره مي باشند تا به اين طريق نقطه نظرات کار شناسي کميسيون ها به نحو مطلوبي به اطلاع هيات مديره برسد. در دو کميته عضويت و ويزا نيز که از اعضاي هيات مديره تشکيل شده اند، موضوعات مربوط به بررسي صلاحيت عضويت اعضاي جديد و هم چنين، موارد و مسايل مربوط به معرفي افراد به سفارتخانه هاي ايران و چين مورد برسي قرار مي گيرد.

كميته تايوان و هنگ كنگ نيز مسئول تنظيم روابط تجاري با هنگ كنگ و تايوان مي باشد.