جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دبیرخانه

دبیرخانه مساعی خود را منحصراً در جهت تامین اهداف و حفظ منافع کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در چارچوب اساسنامه و وظایف تعیین شده از طرف رئیس اتاق مشترک معطوف می دارد.
دبیرخانه عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هیات مدیره می باشد و سرپرستی آن را دبیر کل به عهده دارد.

دبیر کل: مریم سادات سمیعانی فرد
ارتباط مستقیم با دبیرکل  m.s@iccci.ir