جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

عضویت

شرایط عضویت

عضويت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین :

اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني که مفاد اساسنامه اتاق را بپذيرند با رعايت ضوابط ، مي توانند به عضويت اتاق در ايند.
اعضاي ايراني بايد قبلا به عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پذيرفته و يا کارت بازرگاني معتبر داشته باشند.

فرم های عضویت

فرم عضویت مخصوص اشخاص حقیقی

دانلود فرم

فرم عضویت مخصوص تجار مناطق آزاد

دانلود فرم

فرم عضویت مخصوص اشخاص حقوقی

دانلود فرم

فرم عضویت مخصوص ایرانیان مقیم چین

دانلود فرم

فرم عضویت چینی

دانلود فرم