جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

هیئت مدیره

اعضای اصلی هيات مديره اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و چين عبارتند از:

مجيد رضا حريری: رئیس هیات مدیره​

مهدی چنگیزی آشتیانی: نایب رییس اول

مصطفی مالکی تهرانی: نایب رییس دوم

یوسف باپیری: خزانه دار

رویا وزیری: عضو هیات مدیره

افشین امینی: عضو هیات مدیره

فرهاد منصوبی: عضو هیات مدیره

سعید اشتیاقی: عضو هیات مدیره

بهرام ملکی دلارستاقی: عضو هیات مدیره

میثم صنیعی فر: بازرس