پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه زمانبندی حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

اطلاعیه زمانبندی حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

اطلاعیه زمانبندی حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین