پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری کارگاه آموزشی سازمان جهانی تجارت توسط اتاق بازرگانی ایران