جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تذکر مهم به اعضاء اتاق ایران و چین


بسمه تعالی

احتراما” بدینوسیله به استحضار می رساند که اخیرا” اطلاعیه هایی در خصوص برگزاری همایشها ، برپایی نمایشگاهها ، اعزام هیاتهای تجاری و غیره با عناوین مختلف توسط اشخاص متفرقه با سوء استفاده از نام این اتاق ارسال شده است .
لذا خاطرنشان می گردد هرگونه اطلاع رسانی در خصوص برنامه های این اتاق از طریق دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و روشهای معمول صورت می پذیرد .
بدیهی است سازمانها و یا شرکتهایی که از عنوان این اتاق جهت تبلیغات خود استفاده می نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .