جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ثبت اثر انگشت اتباع خارجی در اماکن بازرسی مرزهای چین

بنا به اطلاعات واصله به این اتاق بر اساس مواد مندرج در “قانون مدیریت مبادی ورودی و خروجی جمهوری خلق چین” از سال 2017 اماکن چک و بازرسی حاضر در مبادی ورودی به کشور چین از تمامی اتباع 14 تا 70 ساله خارجی دارای گذرنامه عادی که قصد ورود به مرزهای سرزمین چین را دارند، انگشت نگاری خواهد نمود.
مراتب جهت آگاهی اعضاء محترم اعلام میگردد.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین