پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

راهنمای گام به گام ثبت نام در سیستم پنجره واحد تجارت بین المللی چین