پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«روزهای کارکرد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ایام نوروز سال 1402»