جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

عضویت در کانال تلگرام اتاق ایران و چین

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین جهت تسریع و سهولت ارتباط با اعضاء و فعالین بازرگانی اقدام به گشایش کانال تلگرامی نموده است.
اعضاء محترم می توانند جهت عضویت در این کانال به آدرس:

https://telegram.me/joinchat/C۲LK۶DxWFZMoWxBm۳Zx۹rQ مراجعه نمایند.
ضمناً در صورت پیشنهادات و نظرات خود می توانید به ICCCI@پیامهای خود را به صورت خصوصی ارسال نمایند.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین