پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«فراخوان دعوت به جلسه با هیات استان چینهای چین»