پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان «نمایشگاه بین المللی صنایع فرهنگی شنجن چین»