پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان «کارگاه مقدماتی قوانین و مقررات حقوقی چین»