جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فرم نظرسنجی نگرش نخبگان ایرانی به چین

پیرو همکاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی، پرسشنامه ای توسط این مرکز جهت سنجش نگرش نخبگان ایرانی در خصوص چین تهیه شده است. این پرسشنامه تنها برای مقاصد پژوهشی تنظیم گردیده و در شش بخش (شامل سوالات عمومی و سوالات اصلی در طبقه بندی های اقتصادی؛ سیاسی-امنیتی؛ اجتماعی-فرهنگی) می باشد لذا از فرهیختگان گرامی، صاحبان تجربه و علاقمندان به مباحث بین المللی خواهشمنداست با مراجعه به لینک https://docs.google.com/forms/d/1Z47zpm58eNMNDFw8UxQ7O6E1UUyxLFaIqzEOzVmyO20/edit با تکمیل این پرسشنامه این مرکز را یاری نمایند.