جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قابل توجه متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه کانتون

قابل توجه متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو کانتون
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در شهریور و مهر ماه سال1393 می توانند با ارائه معرفینامه ( با ذکر شماره عضویت ) ، به منظور دریافت کارت دعوت این نمایشگاه به دبیرخانه اتاق مراجعه نمایند.
توجه :
1- کارتهای دعوت به تعداد محدود بوده و اولویت بر اساس زمان وصول درخواست می باشد .
2- صدور و ارائه کارتهای دعوت رایگان می باشد .

قابل توجه متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو کانتونبدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در شهریور و مهر ماه سال1393 می توانند با ارائه معرفینامه ( با ذکر شماره عضویت ) ، به منظور دریافت کارت دعوت این نمایشگاه به دبیرخانه اتاق مراجعه نمایند.توجه :1- کارتهای دعوت به تعداد محدود بوده و اولویت بر اساس زمان وصول درخواست می باشد .2- صدور و ارائه کارتهای دعوت رایگان می باشد .