جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قوانین و مقررات چین

قوانین صادرات و واردات جمهوری خلق چین

قانون تجارت خارجی

مقررات عوارض صادرات و واردات

ضوابط اجرایی درخواست صدور مجوز صادرات و واردات از سوی موسسات با سرمایه خارجی

قوانین گمرکی جمهوری خلق چین

قانون گمرکی چین

قوانین مربوط به مالیات ها

قانون شرکتهای جمهوری خلق چین

قانون ثبت شرکت در چین

قانون تجارت خارجی

قانون حل اختلاف جمهوری خلق چین

قانون حل اختلاف

قوانین سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در جمهوری خلق چین

ضوابط نحوه اداره شرکتهای مشترک بازرگانی با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در چین

قانون موسسات با سرمایه خارجی

قانون تشکیل موسسات با سرمایه کاملا خارجی

قانون موسساتی که توسط خارجی ها تأمین مالی می گردد

قانون همکاری مشترک (طی قرارداد)(JV) با خارجی

متن سربرگ خود قانون همکاری مشترک (JV) از طریق سرمایه گذاری چینی ها و خارجی هاوارد کنید

قانون موسسات تعاونی مشترک چینی و خارجی

ضوابط اجرایی درخواست صدور مجوز صادرات و واردات از سوی موسسات با سرمایه خارجی

ضوابط سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بازرگانی

سایر مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بازرگانی

ضوابط اداره موسسات ثبت علائم تجاری

ارتباطات سرمایه گذاری

پایگاه اطلاع رسانی دولت چین در زمینه سرمایه گذاری

پایگاه اطلاع رسانی دولت چین در خصوص ثبت شرکتهای خارجی

مقالات و گزارشها

الزامات جدید ثبت دفتر نمایندگی موسسات خارجی در چین

نحوه ایجاد دفتر نمایندگی در چین

ثبت موسسات با سرمایه خارجی در چین

اعتبار سنجی شرکت ها

حل اختلاف تجاری