جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نامه تشکر ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

بسمه تعالی

بدینوسیله از اعضاء محترمی که در نشست مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم این اتاق که در تاریخ 5/10/95 حضور بهمرسانیدند تشکر و قدردانی می نمایم.
بدیهی است بدون حضور و حمایتهای اعضاء محترم امکان رشد و توسعه جایگاه اتاق وجود ندارد و کماکان از حمایتهای اعضاء محترم سپاسگزارم.

 

                                                                             اسدا…عسگراولادی

رئیس هیات مدیره  اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین