پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نامه دعوت برای شرکت در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام

نامه دعوت برای شرکت در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام

نامه دعوت برای شرکت در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام