پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

وبینار بررسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای