پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم چین در شهر شیان

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم چین در شهر شیان

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم چین در شهر شیان