پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پاویون ایران در نمایشگاه چوانجو

پاویون ایران در نمایشگاه چوانجو

پاویون ایران در نمایشگاه چوانجو