پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پیام قدردانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

پیام قدردانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

پیام قدردانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین