پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان “کارگاه آموزشی قوانین و مقررات حقوق تجاری چین”