پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کارگروه های تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین