جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش مجمع عمومی عادی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 96/9/13 در هتل لاله تهران برگزار و موارد زیر تصویب شد:
الف: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های اتاق تعیین شد.
ب: اعضاء مجمع به هیات مدیره جهت تعیین میزان حق عضویت سالیانه و ورودیه وکالت دادند.
ج: جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و افراد ذیل به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند.
اعضاء اصلی هیات مدیره:
1-    اسدا… عسگراولادی
2-    مجیدرضا حریری
3-    مهدی چنگیزی آشتیانی
4-    رویا وزیری
5-    سید حسین امینی
6-    مصطفی مالکی تهرانی
7-    هرویک یاریجانیان
8-    یوسف باپیری
9-    افشین امینی

اعضاء علی البدل هیات مدیره:
1-    فرهاد منصوبی
2-    یعقوب استیلاف
د: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و آقایان عبدالرضا انصاری و سیروس شهسواری نتایج به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.