جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ساعت 13:30روز دوشنبه مورخ 96/9/13 در محل هتل لاله تهران برگزار شد.
جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل تصویب شد:
الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و تبادل نظر، اساسنامه ارسالی از اتاق ایران به تصویب رسید (متن اساسنامه در وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین قابل رویت می باشد) .
ب: به هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اختیار داده شد در صورت تغییرات احتمالی از سوی شورای عالی نظارت بدون نیاز به وکالت از مجمع عمومی، تغییرات مذکور را اعمال نماید.