پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«همایش مجازی ایران و استان نینگشیا»