پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

📣 آگهی دعوت به «مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱- نوبت دوم» اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین