جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نمایشگاههای کشور چین در سال 2011

بدینوسیله به اطلاع می رساند که لوح فشرده نمایشگاههای کشور چین در سال 2011 تهیه و آماده ارائه به اعضاء محترم اتاق می باشد.
لذا متقاضیان می توانند نماینده خود را با ارائه معرفی نامه ( با ذکر شماره عضویت) به اتاق ایران و چین معرفی و حضورا” لوح فشرده را دریافت نمایند.
لازم به ذکر است که دریافت این لوح فشرده برای اعضاء اتاق ایران و چین بدون پرداخت هزینه می باشد.