جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دریافت لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2014

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2014 توسط این اتاق تهیه و تکثیر گردیده است.
اعضاء محترم می توانند نماینده خود را با ارائه معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اعزام تا لوح فشرده را دریافت نمایند.
دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین