پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

27 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

یوننان

جغرافیا: مساحت: 394100 کیلومتر مربع (2016) موقعیت ژئو پلتیک: استان یوننان در طول و عرض جغرافیایی ’31 ’97 و ’11 ‘106 شرق و ‘8 ’21

مطالعه کنید »

هیلونگجیانگ

1- جغرافیا: مساحت: 454 هزار کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: یکی از استانهای چین واقع در شمال شرق می باشد و معنای لغوی آن

مطالعه کنید »

هوبی

جغرافیا: مساحت: 185 هزار و نهصد کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: استان هوبی در مرکز چین واقع شده است. این استان در شمال دریاچه

مطالعه کنید »

هنان

 جغرافیا: مساحت: 166 هزار کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: استان هنان در قسمتمرکز شرقی چین و در امتداد میانه به پایین رودخانه  Yellow Riverقراردارد.

مطالعه کنید »

هبی

1- جغرافیا: مساحت: 187.693 هزار کیلومتر مربع موقعیت ژئو پلتیک: استان هبی، که پکن را احاطه کرده است، مساحت 188 هزار کیلومتر مربع را پوشش

مطالعه کنید »

هاینان

جغرافیا مساحت : 33.354 کیلومتر مربع (2017) موقعیت ژئوپلتیک : این استان که در منطقه گرمسیری در منتهی‌الیه جنوب چین واقع است، در تمام طول

مطالعه کنید »

نینگشیا

جغرافیا مساحت : 66400 کیلومتر مربع موقعیت ژئوپلتیک :این استان از شرق با Shaanxi و در تمام مناطق به جز شمال با استان گانسو و

مطالعه کنید »