پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان انتخاب صادركنندگان نمونه در سال 92