جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

لیست 33 قلم کالای مشمول کاهش تعرفه

نرخ موقت به درصد

نرخ تعرفه کامله الوداد(درصد)

نام کالا

شناسه تعرفه

 

20

25

آجیل تازه یا خشک،آجیل بی پوست یا مغز شده

08024090

1

20

25

آجیل جینکو( میوه خشک)

08029020

2

1

5

بنزین هواپیما

27101110

3

0

9

سوخت هواپیما از نوع نفت سفید

27101911

4

0

6

نفت سبک دیزل

27101921

5

1

6

سوخت نفتی شماره 7/5

27101922

6

6

12

ساده باف

52101100

7

6

12

3 نخ یا 4 نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف

52101910

8

6

12

سایر

52101990

9

6

12

ساده باف

52111100

10

6

12

3 نخ یا 4 نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف

52111200

11

6

12

سایر  پارچه ها

52111900

12

6

12

پارچه تار وپود باف از پنبه به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم

52121100

13

6

12

پارچه های  سفید نشده نخی،ترکیبی به جز  پارچه های  بافته شده از پشم حیوانات با وزن کمتر 200 گرم و چاپی

52122100

14

5

10

چند لایه (تابیده) یا کابله

53062000

15

7

14

چادرهای نخی مسافرتی از الیاف سنتتیک

63062910

16

7

14

سایر چادرهای مسافرتی مرکب از منسوجات مختلف

63062990

17

7

14

تشک های بادی نخی

63064010

18

7

16

تشک های بادی با الیاف مصنوعی

63064020

19

7

14

سایر انواع پارچه( بادبان)

63064090

20

7

14

کف شور،قاب دستمال و گردگیر و سایر پارچه ها با کاربرد مشابه

63071000

21

10

14

جلیقه و کمربند نجات

63072000

22

1

5/1

قراضه و ضایعات نیکل

75030000

23

1

3

شامل وزن 995/99 درصد روی یا بیشتر

79011110

24

1

3

سایر موارد

79011190

25

1

3

شامل وزن 99/99 درصد روی یا کمتر

79011200

26

1

3

آلیاژهای روی

79012000

27

1

5/1

قراضه و ضایعات روی

79020000

28

2

5

تجهیزات رادار های جهت یاب مورد استفاده موشک و راکت،تشخیص هدف موشک های بالستیک،راکت های حامل و راکت های تحقیقاتی

85261090

29

15

20

لنز های عینک  فتوکرومیک شیشه ای

90014010

30

15

20

لنز های عینک فتوکرومیک ساخته شده از موادی غیر از شیشه

90015010

31

10

16

لنزهای فتو کرومیک عینک های طبی،عینک های ایمنی،اصلاحی،محافظ و غیره

90049010

32

4

8

سایردستگاههای تنفسی و ماسک های ضد گاز به جز ماسک های محافظتی که فاقد اجزای مکانیکی و نیز فیلتر قابل تعویض می باشند.

90200000

33