پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 90/8/7)