پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دعوت به نشست با هیات تجاری از استان شانسی چین مورخ 96/2/26

فراخوان دعوت به نشست با هیات تجاری از استان شانسی چین مورخ 96/2/26

فراخوان دعوت به نشست با هیات تجاری از استان شانسی چین مورخ 96/2/26