پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست معارفه رایزن بازرگانی ایران در پکن

نشست معارفه رایزن بازرگانی ایران در پکن

نشست معارفه رایزن بازرگانی ایران در پکن