پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“تغییر تاریخ مجمع عمومی”

"تغییر تاریخ مجمع عمومی"

"تغییر تاریخ مجمع عمومی"