پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 98 – (نوبت دوم) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 98 - (نوبت دوم) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 98 - (نوبت دوم) اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین