پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه امور بین الملل اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران

1-1_1

1-1_1